GO ™ Switch Model 81

Liên hệ Còn hàng

GO Switch Model 81 
GO ™ Switch Model 81
cung cấp khả năng cảm biến đầu cuối và bố trí tiếp điểm Double Pole Double Throw (DPDT) tùy chọn. Với phạm vi cảm biến 1/4 ™, các tùy chọn đi dây bao gồm: Lựa chọn AC, DC, N / O hoặc N / C.
Trong đó, GO Switch Model 81 sở hữu các đặc trưng và tùy chọn như:
Đặc trưng (Features)
• Double Pole Double Throw (DPDT)
5A/240VAC, 10A/120VAC, 3A/24VDC
• AC/DC, NO/NC Wiring Flexibility
• -50 °C to 105 °C (-58 °F to +221 °F)
operating temperature
• 6 mm (1/4 in) Sensing Distance
(Ferrous metal)
• Dry Contact
• Intrinsically Safe
• End Sensing
• Gold Plated Contacts
Tùy chọn (Options)
• High temperature: -50 °C to +176 °C
(-58 °F to +350 °F)
• Single Pole Double Throw (SPDT)
10A/120VAC, 3A/24VDC
• 316L Stainless Steel Housing
• Lead Wires or Cables
• SubSea Connectors
• Quick Disconnects – Mini
• CSA/UL Hazardous Area Approvals
* Một số GO Switch Model 81 mà công ty NTD cung cấp:
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10111-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10116-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10116-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10116-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10116-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10116-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10117-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10117-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10118-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10118-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10118-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10118-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10118-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10118-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10122-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10123-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10123-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10123-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10123-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10124-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10124-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10124-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10124-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10126-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10126-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10126-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10126-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10127-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10127-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10127-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-B30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10128-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10136-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10138-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10138-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10138-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10143-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10144-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10146-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10146-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10147-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10147-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10148-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10148-B25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10511-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10516-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10516-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10516-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10516-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10516-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10516-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10517-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10517-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10517-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10517-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-B20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-DCG
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10518-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10521-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10521-00M
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F40
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10522-F50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-F30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10523-F35
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-B35
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10524-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10526-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-4DE
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-A15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10527-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-A40
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-B50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-DCG
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10528-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10531-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10536-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10536-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10537-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10538-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10538-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10541-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10542-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10542-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10543-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10543-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10544-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10544-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10544-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10544-B40
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10546-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10546-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10546-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10547-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10547-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-3DE
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-B20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-B30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-10548-F20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20116-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20116-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20116-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20116-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20117-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20117-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20118-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20118-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20118-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20118-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20118-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20118-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20118-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20122-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20123-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20123-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20123-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20124-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20124-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20124-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20124-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20124-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20126-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20126-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20126-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20126-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20127-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20127-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20127-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20127-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20127-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-A100
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20128-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20136-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20137-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20138-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20138-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20142-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20143-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20143-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20144-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20146-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20146-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20147-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20147-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20148-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20148-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20148-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-A15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-A50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20516-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20517-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20517-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20517-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20517-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-A15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20518-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20522-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20522-F20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20522-F25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20522-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20522-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20523-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20523-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20523-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20523-A50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20523-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20523-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-A75
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20524-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-A60
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20526-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20527-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20527-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20527-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20527-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20527-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20527-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A100
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A40
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A55
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A70
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-A75
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-F20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20528-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20536-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20536-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20536-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20538-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20538-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20538-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20538-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20542-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20542-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20543-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20543-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20543-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20543-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20544-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20544-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20544-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20544-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20544-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20546-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20546-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20546-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20547-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20547-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20547-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-8DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-A30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-A35
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-DCH
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    81-20548-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    8120516A2

 

TOPWORX VIETNAM | TOPWORX VIET NAM Distributor | TOPWORX VIETNAM GIÁ CẢ CẠNH TRANH / ASCO VIETNAM / AVENTIC VIETNAM / TESCOM VIETNAM

------------

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD
Hotline: 0971961212 
Email: sales@ntd-automation.com
#nhà phân phối van công nghiệp Topworx  #đại lý phân phối van điều khiển Topworx
#Van topworx #đại lý van điều khiển topworx #Asco Việt Nam #Đại lý Topworx Valve

Tags: